Elállási jog

Elállási jog


 

 

ELÁLLÁSI JOG

Elállási jog  (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján)

Elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a fogyasztót, ezen jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől.

Amennyiben a termékek kibontásra vagy felbontásra kerültek, abban az esetben nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási jogát a vásárló, amennyiben sértetlen a csomagolás, természetesen igen.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha Ön az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Levelezési cím: DETEX s.r.o.,943 42 Gbelce, Dúhová 872/19 , Szlovákia.

E-mail cím: info@sulttea.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Elállási szándékát szóban is jelezheti, a +36 70 905 5335-ös telefonszámon, de felhívjuk figyelmét, hogy annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolta, Önt terheli!

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Amennyiben elállási szándékát írásban jelzi, úgy az elállási nyilatkozat beérkezéséről e-mailen értesítjük.

 

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A Napkövet Kft a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelheti.

A visszatérítés a fogyasztó által történt fizetési móddal megegyezően történik.  Amennyiben a fogyasztó úgy rendelkezik, a visszatérítés történhet bankszámlára történő utalással is. 

Az elállási nyilatkozat beérkezését követően a Szolgáltató minden esetben felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval  és pontosítja az elállás folyamatát, részleteit.  A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

 

Ön köteles számunkra:

DETEX s.r.o.,943 42 Gbelce, Dúhová 872/19 , Szlovákia.

a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A portósan (utánvéttel) küldött csomagot nem áll módunkban átvenni!

 

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (termék sérült, vagy hiányos) Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldés során, nem megfelelő csomagolás esetén bekövetkezett sérülésért Ön a felelős.

 

Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és jutassa vissza)

Címzett:

Levelezési cím: DETEX s.r.o., 943 42 Gbelce, Dúhová 872/19 , Szlovákia.

E-mail cím: info@sulttea.hu

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: